02-789-9955 ต่อ 4

About Us

True Leaders..Thru Coaching

เกี่ยวกับเรา

Better You คือบริษัทที่ให้บริการด้านการโค้ช ก่อตั้งโดย คุณจิมมี่ หรือ คุณพจนารถ ชีบังเกิด ด้วยความเชื่อว่าบุคลากรทุกคน ทุกระดับ ของทุกองค์กร มีความดีงาน มีความสามารถ มีความตั้งใจที่ดี และมีศักยภาพอยู่ในตนเอง และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา แต่บางครั้งอาจตกอยู่ในภาวะแวดล้อม หรือสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยให้แสดงศักยภาพและความสามารถที่ดีที่สุดออกมา

Better You มีความเชื่อในการใช้ทักษะ Life Coach ซึ่งเป็นเครื่องมือและวิธีการที่จะช่วยดึงพลังในแง่บวกที่ถูกบดบังของบุคลากรในองค์กรให้มีความแข็งแข็งจากภายใน สามารถพาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายและความสำเร็จของชีวิตที่ตนเองต้องการ และพาทีมงาน ตลอดจนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

นอกจากนี้ Better You ยังเป็นบริษัทในเครือของ JTC Group เช่นเดียวกับบริษัท Jimi The Coach และสถาบันฝึกทักษะการโค้ช Thailand Coaching Academy (TCA) ซึ่งเป็นสถาบันสอนทักษะ Life Coach แห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Approved Coach Specific Tranining Hours (ACSTH) โดย International Coach Federation (ICF)