02-789-9955 ต่อ 4

Better You Public Program

Better You ออกแบบโปรแกรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่มองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ เพื่อการดำรงตนอย่างแข็งแรงด้วยความเข้าใจในตัวตน มีความชัดเจนในการดารงชีวิต กล้าตัดสินใจ มีพลัง สามารถนาพาตนเองและคนรอบข้างไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ


โปรแกรม Better Life, Better You

สำหรับบุคคลทั่วไป ตระหนักรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผมกับพฤติกรรมและความรู้สึก สนับสนุนให้เกิดความสุข เติมเต็มเป้าหมายชีวิตและสามารถดำรงตนอย่างสมดุล อิ่มเอมกับโปรแกรม Better Life, Better You ในรูปแบบของ workshop กลุ่มเพื่อเข้าจและค้นหาปัจจัยภายในตัวตนและสามารถตั้งเป้าหมายการใช้ชีวิต ได้อย่างสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริง ต่อเนื่องด้วยบริการโค้ชส่วนตัว (1 on 1 coaching) เพื่อความมั่นใจในการ Take Action ให้สามารถเดินตามเป้าหมายที่ตั้ง และรู้ถึงแนวทางดำรงตนอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

บุคคลทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องการค้นหาศักยภาพและคุณสมบัติดีๆ ของตนเอง นำไปส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้มีความสุขในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน สามารถเข้าใจและรู้ถึงแนวทางการตั้งเป้าหมายในการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่ตนเองต้องการ อีกทั้งเข้าใจแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นรอบตัว สร้างความก้าวหน้าให้ตนเองได้อย่างสมดุล มีจริยธรรม มีความสุขและอิ่มเอม

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

  • รู้จักกับตนเองมากขึ้นและเข้าใจชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
  • สามารถตั้งเป้าหมายที่สอดคล้อง ตระหนักรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองด้วยตนเอง เข้าใจ และขจัดอุปสรรคที่อาจมีภายในตัวตน ตัดสินใจเลือกโดยอิสระ เพื่อนำเอาศักยภาพและความสามารถที่มีและอาจยังซ่อนอยู่ ออกมาใช้พาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างสมดุล มีจริยธรรม มีความสุขและอิ่มเอม
  • รับการโค้ชแบบตัวต่อตัว (One on one coaching) เพื่อสร้างความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตของตนเองอย่างยั่งยืน

รูปแบบของโปรแกรม:

  • การอบรม 1 วัน ราคาปกติ 8,000 บาท
  • การโค้ชแบบตัวต่อตัว (One-on-One Life Coaching) จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์) จาก Certified Master Coach ของ Jimi The Coach Group ราคาปกติ 20,000 บาท
  • รวมมูลค่าแพคเกจราคาปกติ 29,960 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)