02-789-9955 ต่อ 4

Coaching Skills

หลักสูตรฝึกทักษะการโค้ช สำหรับผู้นำและหัวหน้างานในองค์กรผู้มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาพนักงานในทีม

หลักสูตรฝึกทักษะการโค้ชสำหรับบุคลากรในองค์กร จะส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดแนวความคิดและทักษะโดยไม่ใช้วิธีการสอนด้วยการบอกกล่าวแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่เป็นทักษะที่ทำให้ผู้รับการโค้ชยินดีและเต็มใจที่จะพัฒนาตนเองให้เติบโตและต่อยอดไปได้อีกอย่างไม่มีขีดจำกัด และไม่จำกัดอยู่เพียงการโค้ชเรื่องงานเท่านั้น

หลักสูตรการสอนโค้ชของทาง Better You พัฒนามาจากหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน Thailand Coaching Academy ที่เป็นโรงเรียนพัฒนา coach มืออาชีพในเครื่อ Jimi The Coach Group

หลักสูตร Coaching for Peak Performance

มุ่งเน้นให้เกิดทักษะการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจบทบาททักษะในการเป็นหัวหน้างาน พร้อมกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถ

 • เรียนรู้ทักษะการโค้ชและเลือกใช้เทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ การสอนงาน และพัฒนาบุคลากร เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในงาน
 • รู้ทักษะการโค้ชที่สามารถช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • เรียนรู้โมเดลในการโค้ชและเข้าใจความแตกต่างของการสอนงานและการโค้ช 
 • เรียนรู้ทักษะการชื่นชมและให้คำแนะนำสะท้อนกลับเพื่อการปรับปรุง
 • เสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อการโค้ชจริงในงาน
 • เรียนรู้ทักษะการโค้ชพร้อมฝึกหัดจริง (60:40)

หลักสูตร 2 วัน 14,000 บาท / คน

หมายเหตุ: เหมาะสำหรับ Team Leader ขึ้นไป

หลักสูตร Coaching for Sustainable Growth

มุ่งเน้นให้ผู้นำขององค์กร (ระดับผู้จัดการขึ้นไป) เกิด ทักษะการโค้ช เพื่อพัฒนาบุคลากรเชิงทัศนคติและพฤติกรรม โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถ

 • พัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อดึงศักยภาพภายใน
 • สร้างการตระหนักรู้ถึงปัจจัยภายในที่สนับสนุนและปิดกั้นการลงมือทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงระยะยาว
 • กระตุ้นแนวความคิดใหม่ๆ ในการลงมือทำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • เรียนรู้โมเดลในการโค้ชเชิงทัศนคติ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
 • เปิดมุมมองและเพิ่มทักษะการโค้ช ที่ลงลึกถึงระดับทัศนคติและอารมณ์
 • เสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อการโค้ชจริงในงาน
 • เรียนรู้ทักษะการโค้ชพร้อมฝึกหัดจริง (60:40)

หลักสูตร 2 วัน 14,000 บาท / คน

หมายเหตุ: เหมาะสำหรับระดับผู้จัดการฝ่ายขายขึ้นไป / ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Mindset For Sales Team มาก่อน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • หลักสูตรทั้งหมด นำทีมอบรมโดยวิทยากร โค้ช และทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานขายจริง และเป็น Certified Trainer จาก Jimi The Coach Group
 • ค่าอบรมต่อหลักสูตร Coaching for Peak Performance และ Coaching for Sustainable Growth เฉพาะการอบรมที่มีผู้เข้าอบรมขั้นต่ำ 10 คน ราคา 14,000 บาท / คน สำหรับการอบรม 2 วัน
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าทีมวิทยากรจาก Better You และผู้ช่วย
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าเช่าสถานที่และค่าเช่าอุปกรณ์ ระบบเสียงระหว่างการอบรม และค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ของทีมวิทยากรและผู้ช่วย
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีจัดอบรมในต่างจังหวัด เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พักและอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ของทีมวิทยากรและผู้ช่วย
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%