02-789-9955 ต่อ 4

Group Coaching & Workshop

การโค้ชแบบกลุ่ม ด้วยลักษณะการทำ workshop เพื่อสร้างและปรับ mindset ซึ่งสามารถส่งผลไปถึงการตระหนักรู้ปัจจัยที่ส่งเสริมและไม่ส่งเสริมของตนเอง และสามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป

 • สำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ให้สามารถปลดล็อคข้อจำกัดทางความคิด ดังศักยภาพที่ซ่อนเร้นของตนเองส่งผลถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งตนเองและทีมงาน
 • สำหรับผู้บริหารใหม่ เพื่อเข้าใจการบริหารตนเองและทีม
 • สำหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กร สามารถส่งเสริมการมองโลกในแง่บวก ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับคุณค่าของรูปแบบที่แตกต่างของคนในทีม รู้จักการชื่นชมตนเองและเพื่อนร่วมงานจากคุณสมบัติดีๆ ภายในมิใช่แค่เพียงสิ่งที่เห็นจากภายนอก กระตุ้นความกล้าที่จะเผชิญกับเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายและให้เกิดการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งมุมมองและพฤติกรรม

“ไลฟ์โค้ชสำหรับผู้นำขององค์กร”

Better You ออกแบบเนื้อหาของโปรแกรม “ไลฟ์โค้ชสำหรับผู้นำขององค์กร” ให้เหมาะสมกับแนวทาง การพัฒนาศักยภาพของผู้นำขององค์กร อาทิ กลุ่ม พนักงานระดับผู้จัดการอาวุโส กลุ่มผู้จัดการระดับ กลาง และกลุ่มพำพนักงานดาวเด่น (Talents) เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นกำลังสำคัญให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

โปรแกรม “ไลฟ์โค้ชสำหรับผู้นำขององค์กร” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้นำขององค์กร สามารถค้นหา แนวทางในการสร้างแรงผลักให้ตนเองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำศักยภาพที่ซ่อน อยู่ภายในตัวตนของแต่ละคนออกมาใช้ได้เหมาะสม กับสถานการณ์ สร้างกำลังใจในการทำงาน ส่งเสริม ให้เกิดความเข้าใจและ สนับสนุนคนในทีม พร้อมทำ สิ่งที่ดีกับตัวเอง ดีกับผู้อื่น และดีต่อองค์กรอย่างมี จริยธรรม มุ่งสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

หลักสูตร Mindset for Leaders

มุ่งเน้นให้ผู้นำขององค์กรเกิดทัศนคติและความเชื่อใหม่ในการเปลี่ยนแปลงตัวตนให้เป็นผู้นำขององค์กร โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถ

 • หลักการที่ช่วยให้รับฟังผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน
 • เข้าใจตนเองและผู้อื่น (Why we do & what we do?)
 • สร้างความเชื่อใหม่เกี่ยวกับคนรอบตัว
 • เข้าอกเข้าใจและสามารถชื่นชมผู้อื่น
 • เรียนรู้หลักความเชื่อที่ส่งเสริมการเป็นหัวหน้า/ผู้นำ
 • มองเห็นศักยภาพเชิงพฤติกรรมของตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น
 • จัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น
 • มีเป้าหมายและแผน เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไป

หลักสูตร 1 วัน 8,500 บาท / คน

หลักสูตร Communication Skill for Leaders

มุ่งเน้นให้ผู้นำขององค์กรเกิดทักษะในการสื่อสาร เพื่อเข้าถึงใจของคนในทีม และสร้างสัมพันธ์ที่ดี โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถ

 • สร้างความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือเชิงจิตใต้สำนึก
 • ปรับความสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจในเชิงลึก
 • เข้าใจผู้อื่น สามารถสื่อสารกับคนต่าง Personality Styles ได้
 • เลือกใช้การสื่อสารให้ตรงกับรูปแบบความต้องการเชิงอารมณ์ของผู้ฟัง
 • เข้าใจและปรับภาวะอารมณ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
 • พร้อมลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ด้วยแผนงานที่ได้จากการฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน 8,500 บาท / คน

หลักสูตร Success Principles for Leaders

มุ่งเน้นให้ผู้นำขององค์กรมีเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการดำรงตน ทั้งชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถ

 • เรียนรู้เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 • สร้างแรงบันดาลใจ ทั้งชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว
 • ค้นหาและเข้าใจถึงความสำคัญของเป้าหมาย
 • สร้าง Focus สู่เป้าหมาย
 • เรียนรู้ปัจจัยเชิงทัศนคติที่นำพาไปสู่ความสำเร็จ
 • หลัก 5 ประการแห่งความสุขและความมั่งคั่ง
 • เข้าใจสมการแห่งความสำเร็จและการตัดสินใจเลือกลงมือทำ
 • พร้อมลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ด้วยแผนงานที่ได้จากการฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน 8,500 บาท / คน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • หลักสูตรทั้งหมด นำทีมอบรมโดยวิทยากร โค้ช และทีมงานที่เป็น Certified Trainer จาก Jimi The Coach Group
 • ค่าอบรมหลักสูตร Mindset for Leaders, Communication Skills for Leaders และ Success Principle for Leaders เฉพาะการอบรมที่มีผู้เข้าอบรมขั้นต่ำ 10 คน ราคา 8,500 บาท / คน สำหรับการอบรม 1 วัน
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าทีมวิทยากรจาก Better You และผู้ช่วย
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าเช่าสถานที่และค่าเช่าอุปกรณ์ ระบบเสียงระหว่างการอบรม และค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมของทีมวิทยากรและผู้ช่วย
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีจัดอบรมในต่างจังหวัด เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมของทีมวิทยากรและผู้ช่วย
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

“ไลฟ์โค้ชสำหรับพนักงานฝ่ายขาย”

Better You เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ทีมงานฝ่ายขาย อาทิ ผู้จัดการฝ่ายขาย พนักงานขาย ผู้ดูแลตัวแทนจำหน่าย หรือแม้กระทั่งทีมงานที่เกี่ยวข้อง กับการติดต่อลูกค้า ซึ่งเป็นด่านหน้าแห่งความสำเร็จ ของบริษัท จึงออกแบบเนื้อหาโปรแกรม “ไลฟ์โค้ช สำหรับพนักงานฝ่ายขาย” เพื่อสนับสนุนให้ทีมงาน ฝ่ายขายเกิดการพัฒนาศักยภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการหารายได้ให้บริษัทได้ตามเป้าหมาย

หลักสูตร “ไลฟ์โค้ชสำหรับพนักงานฝ่ายขาย” เป็น หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้พนักงานฝ่ายขายสามารถมองเห็นคุณค่าและทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวเอง ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและสามารถเลือกใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เข้ากับสถานการณ์ ตลอดจน สร้างทัศนคติที่ดีต่อ ทีมงานและลูกค้า พร้อมสามารถสื่อสารและสร้าง ความไว้วางใจให้ลูกค้าได้ตามเป้าหมายแห่งความสำเร็จที่ชัดเจน ทั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายของบริษัท

หลักสูตร Mindset for Sales Team

มุ่งเน้นให้ทีมงานฝ่ายขายเกิดทัศนคติที่ดีต่อตนเองกับการทำงาน บริษัทและคู่ค้า เพื่อสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถ

 • มองเห็นทรัพยากรและคุณค่าภายในตนเองมากขึ้น
 • เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
 • ปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ในการทำงานได้ดีขึ้น
 • เกิดความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • ปรับมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อสินค้า การขายและบริษัท ตลอดจนลูกค้า
 • เรียนรู้และเข้าใจหลักความเชื่อที่ผลต่อพฤติกรรมของพนักงานขาย
 • สร้างความเชื่อใหม่เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • พร้อมลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ด้วยแผนงานที่ได้จากการฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน 5,000 บาท / คน

หลักสูตร Communication Skill for Sales Team

มุ่งเน้นให้ทีมงานฝ่ายขายเกิดทักษะในการสื่อสาร เพื่อเข้าถึงใจและสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถ

 • วิเคราะห์และเข้าใจความต้องการของผู้อื่น ด้วยการเรียนรู้ Emotional Needs ที่ผลักดันพฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติในการดำเนินชีวิต
 • สร้างความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือเชิงจิตใต้สำนึก
 • ปรับตัวและสื่อสารและสร้างความไว้วางใจกับคู่สนทนาได้
 • แนวทางการสื่อสารที่ตรงกับรูปแบบการรับรู้ข้อมูลแต่ละบุคคล
 • เข้าใจและปรับภาวะอารมณ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
 • มีเป้าหมายและแผน เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไป
 • พร้อมลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ด้วยแผนงานที่ได้จากการฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน 5,000 บาท / คน

หลักสูตร Success Principles for Sales Team

มุ่งเน้นให้ทีมงายฝ่ายขายมีเป้าหมายในการทำงานสู่ความสำเร็จตามที่บริษัทวางไว้ โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถ

 • เกิดแรงบันดาลใจ มองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน
 • ลงมือทำเพื่อเดินหน้าสู่ความสำเร็จในการขาย
 • เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานและใช้ชีวิต
 • สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สินค้า และผู้บริโภค
 • เรียนรู้เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 • เข้าใจหลักการเชิงทัศนคติสู่ความสำเร็จในการขาย
 • เข้าใจสมการแห่งความสำเร็จ การตัดสินใจเลือกลงมือทำ
 • สร้าง Focus สู่เป้าหมาย
 • วางแผนสิ่งใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร 1 วัน 5,000 บาท / คน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • หลักสูตรทั้งหมด นำทีมอบรมโดยวิทยากร โค้ช และทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานขายจริง และเป็น Certified Trainer จาก Jimi The Coach Group
 • ค่าอบรมหลักสูตร Mindset for Sales Team, Communication Skills for Sales Team และ Success Principle for Sales Team เฉพาะการอบรมที่มีผู้เข้าอบรมขั้นต่ำ 15 คน ราคา 5,000 บาท / คน สำหรับการอบรม 1 วัน
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าทีมวิทยากรจาก Better You และผู้ช่วย
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าเช่าสถานที่และค่าเช่าอุปกรณ์ ระบบเสียงระหว่างการอบรม และค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมของทีมวิทยากรและผู้ช่วย
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีจัดอบรมในต่างจังหวัด เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พักและอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมของทีมวิทยากรและผู้ช่วย
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%