02-789-9955 ต่อ 4

One-On-One Coaching

One-On-One Coaching เป็นโปรแกรมการโค้ชแบบตัวต่อตัว ให้แข็งแรงด้วยศักยภาพภายในสู่เป้าหมายในการดำรงตนอย่างมีคุณค่า มีพลัง โดยบรรลุเป้าหมายส่วนตัว และเป้าหมายขององค์กรอย่างสอดคล้องมีจริยธรรม และมีความสุข

  • สำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับสูงขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม และมุ่งพัฒนาการเป็นผู้นำที่สามารถนำทีมไปสู่ความสำเร็จได้
  • สำหรับบุคลากรในองค์กร เพื่อค้นหาปัจจัยภายในตัวเองของพนักงานทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตทั่วไปที่มีผลต่อการทำงานทั้งส่วนตัวและการทำงานร่วมกันในทีม ช่วยให้ผู้รับการโค้ชสามารถเข้าใจคุณสมบัติดีๆ ในตัวเอง และสามารถนำคุณสมบัติที่ดีนั้นมาใช้เพื่อผลงานที่ดีขึ้น เพื่อให้กล้าก้าวข้าม Comfort Zone และสิ่งที่ปิดกั้น ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ ความเชื่อ ความกลัว หรืออื่นๆ อีกทั้งสามารถกำหนดและจัดการเป้าหมายที่ท้าทายขึ้น เกิดการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ทั้งมุมมองและพฤติกรรม

และยังมีโปรแกรม One-On-One Business Coaching ซึ่งเป็นการโค้ชแบบตัวต่อตัวเพื่อผลลัพท์ทางธุรกิจ จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับองค์กรและผู้บริหารที่ต้องการปลดล็อคข้อจำกัดทางความคิด เพื่อหาทางออกให้กับภาคธุรกิจด้วยทักษะ Life Coaching ที่สามารถดึงข้อมูลและทรัพยากรทางความคิดจากผู้บริหารออกมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการและบริหารธุรกิจของแต่ละองค์กรให้ได้มากที่สุด และพาทีมงาน ตลอดจนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ